Loading...
X

Výbojka a její postavení v moderní době


Mezi nejstarší svÄ›telné zdroje náleží bezpochyby klasické žárovky. PÅ™edstavují jednoduché zařízení pracující s elektrickou energií a produkující potÅ™ebné svÄ›tlo. VÅ¡e funguje na jednoduché bázi. Žárovka obsahuje velice tenký wolframový vodiÄ, jenž se pÅ™i průchodu elektrického proudu zahřívá a na základÄ› toho dochází k produkci svÄ›tla. Tato vysoká teplota má vliv na to, že svÄ›tlo září neboli svítí intenzivnÄ› pro lidský zrak coby pÅ™irozenÄ›.
dívka v parku
Spektrum svÄ›tla, které produkuje žárovka, tak Äasto zasahuje až na hranici ultrafialového záření. Samotné vlákno je vÅ¡ak ukryto v baňce z Äirého skla, které tento typ záření nepropouÅ¡tí a vlákno je zde ve vakuu proto, aby doÅ¡lo k zachování delší životnosti žárovky.
osvětlení mostu

Speciální zdroj

Výbojka je představitelem tzv. speciálního světelného zdroje. Oproti klasickým žárovkám zde chybí vlákno, které by se zahřívalo. Dochází zde k výboji mezi elektrodami. Konstrukce je zpravidla kompaktní. Umístění je velmi flexibilní a světlo lze velmi dobře směrovat.

NejÄastÄ›jší využití neboli uplatnÄ›ní tohoto druhu osvÄ›tlení je ve vÄ›tším prostoru, jako jsou obchody, prezentaÄní haly. StejnÄ› tak k nasvícení umÄ›leckých Äi botanických sbírek. Taktéž se s nimi lze shledat v rámci veÅ™ejného osvÄ›tlení nebo pÅ™i nasvÄ›cování historických budov. Velmi efektivní jsou i v průmyslových halách apod.

Jen kvalitní výbojka prokáže znamenitou službu a vyniká dlouhou životností. V tomto směru je nutné se spolehnout na renomované prodejce, kde máte jistotu, že nabídka sortimentu je nejen pestrá, ale především kvalitní.
potravinářské závody

Co jsou indukÄní výbojky?

Mezi nízkotlaké výbojové zdroje náleží i svÄ›telný zdroj, jenž využívá principu indukce. ZmÄ›na vůÄi klasickým zářivkám spoÄívá v tom, že pohyb elektronů není funkÄnÄ› vázán s elektrodami ve výbojovém prostoru. Ale v tomto případÄ› je dosažen pomocí magnetického pole neboli indukce s kmitoÄtem cca 2,5 MHz a se zvláštní geometrií výbojového prostoru.