Loading...
X

Jak fungují vypínače


Málokteré zařízení Äi vynález je veÅ™ejností tak Å¡iroce využívaný, a pÅ™esto opomíjený, jako je právÄ› vypínaÄ. Každý z nás jej dennÄ› používá, od malých dÄ›tí až po staré lidi. Tušíte vÅ¡ak, jaké je jeho tajemství? Na jakém principu je vlastnÄ› založen?elektrická rozvodná skříň s vypínaÄi

Jako první je tÅ™eba říci, že existuje mnoho druhů vypínaÄů. A stejnÄ› tak existuje i vÄ›tší množství procesů, které jsou jimi uvádÄ›ny v Äinnost. A právÄ› od toho se odvíjí nejen jejich vnÄ›jší konstrukce, ale pÅ™edevším ta vnitÅ™ní. Je totiž důležité, aby byl schopen spolehlivÄ› a dlouho dÄ›lat svou práci. A k tomu je zapotÅ™ebí, aby byl dostateÄnÄ› kvalitnÄ› sestrojen.

Jak vÅ¡ak uvnitÅ™ funguje? VezmÄ›me si nejprve klasické tlaÄítkové vypínaÄe. Jejich stisknutím se spojí kontakty, které pÅ™ivádí do přístroje elektrický proud. To uvede vnitÅ™ní mechanismy v Äinnost a přístroj zaÄne fungovat. PřípadnÄ›, jako například u televizního ovladaÄe, je krátký výboj vÅ¡e, co je potÅ™eba k poslání signálu do jiného přístroje, v tomto případÄ› televizoru.

Na trochu jiném principu fungují pákové spínaÄe. Ty místo krátkého spojení pÅ™ináší spojení trvalé, což znamená neustálý příkon elektrického proudu. Spojené kontakty se totiž na rozdíl od pÅ™edchozího typu okamžitÄ› nerozpojí, nýbrž zůstávají spojeny až do chvíle, než je ÄlovÄ›k opÄ›t rozpojí. Zde může jako typický příklad posloužit osvÄ›tlení.

Zapomínat bychom nemÄ›li ani na ciferníkové vypínaÄe. Ty dokážou elektÅ™inu nejen propouÅ¡tÄ›t, ale i regulovat její množství. Je to dáno tím, že kontakty se nespojují přímo, jako u obou výše uvedených typů, nýbrž pÅ™es transformátor. A zde probíhá regulace http://www.fenixgroup.cz/cs/regulace toho, kolik elektrické energie se do samotného přístroje dostane.

OvÅ¡em daleko nejjednodušší jsou ty, které se nespoléhají na elektÅ™inu. Do této skupiny patří pÅ™edevším nejrůznÄ›jší vodovodní Äi plynové kohouty. A nedejte se zmást tím, že se do módy dostávají pákové baterie, princip je naprosto totožný. Základem je spuÅ¡tÄ›ní Äi vytažení (nebo ÄásteÄné vytažení) nepropustné pÅ™epážky, která brání vodÄ› Äi plynu proudit danou cestou.přímý pohled na elektrické rozvodné skřínÄ› s vypínaÄi

Výše uvedené jsou pouze ty nejzákladnÄ›jší principy. Ve skuteÄnosti jich je samozÅ™ejmÄ› mnohem více. Ale i tato malá ukázka vám doufám pÅ™edvedla, že i vypínaÄe jsou mnohem zajímavÄ›jší, než si lidé myslí.